Категории продукти
Продукти в количката

Условия за обработка на лични данни

Сайтът www.mebeli-vega.com работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт – Провиан ЕООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.mebeli-vega.com.


Провиан ЕООД се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.


Провиан ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.


За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.2. Обхват на личните данни, които обработваме


С цел предлагане на услугата, ние обработваме лични данни доброволно предоставени от физическото и/или юридическото лице. Относно физическа идентичност следните данни могат да бъдат регистрирани: име, адрес, телефон, имейл. Изисква се ЕГН номер единствено в случаите когато клиентът е физическо лице и желае издаване на данъчна фактура.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да включват: име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.


Физическото и/или юридическото лице преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.


Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото/юридическото лице предоставило данни, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган.


Ние запазваме предоставената информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си. Провиан ЕООД спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи. Препоръчваме в предоставяната от вас информация да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице.3. Използване на cookies и log файлове


Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.
ВАЖНО: Провиан ЕООД не събира лични данни по никакъв друг начин, освен ако те не бъдат предоставени от физическите лица доброволно. Ние не носим отговорност за верността на предоставените от физически лица данни.4. Технически мерки


Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.5. Достъп до вашите регистрационни данни


Сайтът mebeli-vega.com ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.


Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от mebeli-vega.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от Мебели Вега.6. Права на физическите лица, предоставили данни


Вие имате право да възразите пред нас срещу oбработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба. Възражението следва да бъде подадено на следния e-mail адрес: info@mebeli-vega.com


Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
- Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
- Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
- Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
- Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
- Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.
- При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.7. Информация за контакт


За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.